นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ได้ไปร่วมกับทางอำเภอขามทะเลสอ และส่วนราชการต่างๆ ในการดำเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในการสำรวจบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 100 ปีขึ้นไป ตลอดจนเยี่ยมเยีอนให้กำลังใจ ซึ่งในเขตเทศบาลฯมีผู้สูงอายุเกิน 100 ปี 1 ท่าน คือ นางปั่น วัฒนถนอมวงษ์ ชาวบ้านหนองคู ซึ่งมีอายุ 103 ปี

04 ก.ย. 62