นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับพี่น้องชาวชุมชนเขตเทศบาลฯ ได้จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ณ บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

11 ก.ย. 62