นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ฯลฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น วิทยากร ผู้ติดตาม ผู้สังเกตการณ์ คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มเด็ก กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ อปพร.เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประจำปีงบประมาณ 2563

21 ม.ค. 63