นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลฯ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงานชุมชนเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประจำปี 2563

21 ก.พ. 63