นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ได้มอบหมายให้นางวรินทร เสนพลกรัง รองนายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล ได้ร่วมจัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขามทะเลสอ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563

21 ต.ค. 63