นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ได้มอบหมายให้นายอำนาจ สุริยา ประธานสภาเทศบาลฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับคณะกรรมชุมชุม กลุ่ม อสม. นักเรียนจากโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา คณะวิทยากรจากโรงพยาบาลขามทะเลสอ ได้จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด ละ เลิกบุหรี่ โดยชุมชนท้องถิ่น “ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

04 ธ.ค. 63