นายมาโนช มะลิขาว ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พนักงานเทศบาล ได้ร่วมกันจัดโครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประจำปีงบประมาณ 2564

29 ม.ค. 64