นายมาโนช มะลิขาว ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ร่วมกับ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ และกองสวัสดิการสังคมฯ ได้จัดโครงการสูงวัย ใส่ใจสุขภาพ โดยได้ดำเนินการตรวจเช็คสุขภาพให้กับผู้สูงอายุที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

17 มิ.ย. 65