นายมาโนช มะลิขาว ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุน อสม. ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มเยาวชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขามทะเลสอ ได้ร่วมจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประจำปีงบประมาณ 2565

20 ก.ย. 65