นายมาโนช มะลิขาว ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ได้ร่วมกับคณะกรรมการกองทุน จัดประชุมเพื่อขออนุมัติโครงการฯ ประจำปี 2567

14 มี.ค. 67