นายมาโนช มะลิขาว ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุน อสม. ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขามทะเลสอ ได้ร่วมจัด โครงการพัฒนาศักยภาพและจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

17 พ.ย. 63