นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ผู้นำชุมชน พี่ น้อง ประชาชน ได้จัดโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้ทราบถึงการจัดการขยะ / คัดแยกขยะตามหลัก 3RS การลด คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และการส่งเสริมการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนจัดตั้งธนาคารขยะ

21 มี.ค. 67

=