ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2567

05 ก.ค. 67