ประกาศฯ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลฯ บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7 (ตามแบบแปลนที่เทศบาลฯกำหนด)

27 ส.ค. 64