ประกาศฯ เรื่อง การขายพัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสี่อมสภาพ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มิ.ย. 67