ประกาศฯ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับระดับพื้นบริเวณทางเดินและแผงขายสินค้า พร้อมทาสีภายในตลาดสดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

26 เม.ย. 66