ประกาศฯ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองหอย บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 ต.ขามทะเลสอ

25 เม.ย. 66