ประกาศฯ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพูนทรัพย์ บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7 ต.ขามทะเลสอ

25 เม.ย. 66