ประกาศฯ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร ชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) รหัสสายทาง นม.ถ.8-022 ซอยยิ่งเจริญ พร้อมตีเส้นจราจร จำนวน 2 ช่วง บ้านสีจาน หมู่ที่ 3 ตำบลขามทะเลสอ

17 ส.ค. 66