ประกาศฯ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร ชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) ซอยราษฎร์บำรุง พร้อมตีเส้นจราจร จำนวน 3 ช่วง บ้านสีจาน หมู่ที่ 3 ตำบลขามทะเลสอ

17 ส.ค. 66