ประกาศฯ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง .โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศรีอำไพ บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

30 ส.ค. 66