ประกาศฯ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

31 ส.ค. 66