ประกาศฯ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยร่วมมิตร บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 4 ต.ขามทะเลสอ

25 เม.ย. 66