ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างรพ.ขามทะเลสอ (ต่อจากของเดิม) บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 เม.ย. 67