ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริตโปร่งใส เทศบาลตำบลขามทะเลสอใสสะอาด 2567” และ “งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

26 ธ.ค. 66

ในวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น.งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลขามทะเลสอ จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดี ในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสำนึก สร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยนายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ได้จัดประชุมมอบนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ใสสะอาด ๒๕๖๗” และ “งบรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนาองค์กรให้ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :