ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ กองการศึกษา

16 ก.ค. 61