ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศรีเจริญ บ้านสีจาน หมู่ที่ 3 ตำบลขามทะเลสอ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กำหนด)

15 มิ.ย. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :