ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) ถนนจุฬาพัฒนา (ต่อจากของเดิม) พร้อมตีเส้นจราจร บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 ตำบลขามมทะเลสอ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กำหนด)

15 มิ.ย. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :