ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร รอบสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำหนองคู บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 จำนวน 4 ช่วง โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม พร้อมตีเส้นจราจร ตำบลขามมทะเลสอ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กำหนด)

15 มิ.ย. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :