ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจาจร รอบสวนสาธารณะอ่างหนองคู บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 จำนวน 4 ช่วง โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม พร้อมตีเส้นจราจร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลฯกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09 ก.ค. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :