ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยหลังโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์เชื่อมถนน อบจ.นม.19303 ขามทะเลสอ-บ้านโนน บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 (ตามเอกสารแนบท้าย)

24 ก.ค. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :