ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลขามทะเลสอ (บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย) (ตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กำหนด)

04 ส.ค. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :