ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างหนองคู โดยทำการจัดสวน ปลูกต้นไม้ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสวนสาธารณะ บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 ต.ขามทะเลสอ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กำหนด)

05 ส.ค. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :