ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงพยาบาลขามทะเลสอ บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7 (ตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กำหนด)

20 ส.ค. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :