ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลฯ บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 4 (ตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กำหนด)

20 ส.ค. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :