ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยแยกหนองมะค่า 1 บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7 (ตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กำหนด)

31 ส.ค. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :