ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองคู บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 (ตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กำหนด)

31 ส.ค. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :