ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบำเพ็ญบุญ (ต่อจากของเดิม) บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 4 (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

02 ก.ย. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :