ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่องเปิดเผยราคากลางฯจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร ชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) ถนนจุฬาพัฒนา (ต่อจากของเดิม) พร้อมตีเส้นจราจร บ้านหนองคู หมู่ที่ 2

14 ก.ย. 64