!!!ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ!!! ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ได้ทำปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯรหว่างวันที่ 18 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 และจะทำการเปิดการเรียนการสอนตามปกติ 1 มี.ค. 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

18 ก.พ. 65