!!!ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ!!! เทศบาลตำบลขามทะเลสอมีความประสงค์ขยายระยะเวลาการปิดตลาดสดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ (ตลาดสีจาน) ตลาดเช้า และตลาดไนท์ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ไปจนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

19 ก.พ. 65