!!!ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ!!! เรื่อง ปิดสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอเป็นการชั่วคราว เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ได้เกิดการแพร่ระบาดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสืบเนื่องจากพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จึงขอปิดสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

22 ก.พ. 65

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :