ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ.8-003 จากซอยพรมพลอยถึงสายบริเวณเขตติดต่อตำบลขามทะเลสอ หมู่ที่ 7 บ้านพวงพยอม ตำบลขามทะเลสอ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา (ตามแบบแปลนที่เทศบาลฯกำหนด)

22 ก.พ. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :