!!!ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ!!! เทศบาลตำบลขามทะเลสอมีความประสงค์ขยายระยะเวลาการปิดตลาดสดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ (ตลาดสีจาน) ตลาดเช้า และตลาดไนท์ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ไปจนถึงวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตลาดนัดวันศุกร์ปิดบริการวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดให้บริการอีกครั้งจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

22 ก.พ. 65