ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ที่ได้รับผลกระทบ ความเดือดร้อนจากอิทธิพลพายุฤดูร้อน สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือผ่านทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯในพื้นที่ หรือติดต่อขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเองที่สำนักงานเทศบาลฯ โทร.044-397162 งานป้องกันฯ โทร.044-397236 ตลอด 24 ชั่วโมง

08 มี.ค. 65