!!!ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ!!! เรื่อง ปิดสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอเป็นการชั่วคราว เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ได้เกิดการแพร่ระบาดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสืบเนื่องจากพนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จึงขอปิดสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

17 มี.ค. 65