!!!ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ!!! เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

23 มี.ค. 65