ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลฯ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

18 เม.ย. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :