ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร ชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.8-008 สายหนองมะค่าถึงจุดสิ้นสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7 พร้อมตีเส้นจราจร จำนวน 2 ช่องฯ

25 ม.ค. 66