ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางแลพการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับระดับพื้น ศสล.ด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ พร้อมยกระดับรางระบายน้ำ คสล. และวางคันหินปรับระดับพื้น คสล.

27 ก.พ. 67